TOUR 06. ENAGISTES TOWER.

.

A defence enclosure and rural housing typical of the lordly classes of the 14h century. The tower was built by Pelai Onis, in the Acrad farmstead in the Manacor district, just after the Conquest and surrendered by count Nuni Sanç in the 13th century.

museo-historia-manacor

The tower of Enagistes is a connecting element between Majorcan and Catalan lordly architecture. The architectural organization of the enclosure is clearly defensive wih only one exit door. Some simple buildings facing a central patio.

The most renowned part is the gothic wing, the tower consisting of two floors with archer’s loopholes and crowned by battlements. The coronelles with festejadors or mullioned windows are characteristic for this period. Ii the 15th and 16th centuries another section was added which is characterized by its ogee arch window in the first floor.

Presently it is the History Museum of Manacor, with four exhibitiob halls which include Prehistoric, Roman, Paleochristian and Islamic period, and another hall with miniature boats and furniture, all completed by a program of temporary Art exhibitions in the first floor.

[History Museum of Manacor Webpage]

.

TOUR 06. TORRE DELS ENAGISTES.

.

Recinte defensiu i habitatge rural propi de les cases senyorials del segle XIV. La torre dels Enagistes té com a origen l’aparició de Pelai Onis a l’alqueria Ancrad al terme de Manacor, just després de la Conquesta, per cessió del comte Nunó Sanç al segle XIII.

La torre dels Enagistes és un element de connexió entre l’arquitecturasenyorial mallorquina i la catalana. L’organització arquitectònica del casal és clarament defensiva, en forma de clos tancat amb una sola porta a l’exterior, a la qual denominam portal forà. Està organitzada per una sèrie d’edificacions senzilles que envolten un espai central a cel obert, la clastra.

La part més coneguda és la del cos gòtic, la torre que consta de dues plantes amb sageteres i que estan rematades per merlets. Són característiques d’aquesta època les finestres coronelles amb festejadors. En el segle XV-XVI s’hi va afegir un altre cos, que es caracteritza per la finestra conopial al pis superior.

La torre és la seu del Museu d’Història, que actualment té quatre sales d’exposició permanent que abasten les èpoques de la prehistòria, la romana, la de l’antiguetat tardana i la islàmica, i una altra sala d’exposició permanent de mobles i vaixells en miniatura. Tot això es completa amb un programa d’exposicions temporals que s’ubiquen a la planta pis.

.


pilarPublished by

Pilar Caldentey Gomila.

IES MANACOR – ENGLISH TEACHER.

..

.