ACT 13. EXTERNAL RHYTHM IN SCENES.

.

In film-making, external rhythm (also referred to as cutting rhythm) is established by the duration of the shots that make up a scene. Lengthening or shortening the duration of the shots establishes a rhythmic pattern that can complement or contrast with the internal rhythm and content of a scene or sequence.

The kinds of transitions (e.g., cut, fade, dissolve, wipe) used from shot to shot or from scene to scene also affect the nature of the cutting rhythm.

Discover the external rhythm in the following scenes counting their number of shots.


A) Singin’ in the rain (1952).

.


B) City Lights (1931).

.


C) Vertigo (1958).

.


Learn more about these films:

.

.

ACT 13. EL RITME EXTERN DE LES ESCENES.

.

En el cinema, el ritme extern e s’estableix per la durada dels plànols que formen una escena. Allargant o disminuint la durada dels plans s’estableix un patró rítmic que pot complementar-se o contrastar el ritme intern i el contingut d’una escena o seqüència.

El tipus de transicions (talls, esvaïments) usats entre plans o escenes també afecten la natura del ritme extern.

Descobreix el ritme extern de les escenes següents comptant els seus plans.


A) Singin’ in the rain (1952)

.


B) City Lights (1931).

.


C) Vertigo (1958).

.


Apreń més a sobre d’aquestes pel·lícules:

..


Published by

Toni Ramírez Duran

IES MANACOR

.

Advertisements