.

EXA 01E. SCI-FI MOVIES POSTERS.

.

Science fiction film is a film genre that uses science fiction: speculative, science-based depictions of phenomena that are not necessarily accepted by mainstream science, such as extraterrestrial life forms, alien worlds, extrasensory perception, and time travel, often along with futuristic elements such as spacecraft, robots, cyborgs, interstellar space travel or other technologies.

Bellow you can look at to some examples of sci-fi films posters.

.

EXA 01E. POSTERS DE PEL·LÍCULES DE CIÈNCIA FICCIÓ.

.

La Ciència Ficció és un gènere del cinema que utilitza plantejaments especulatius i basats en la ciència que no són necessàriament acceptats pels dictà,mens de la ciència, tals com les formes de vida extraterrestres, els móns extraterrestres, la percepció extrasensorial i els viatges en el temps, sovint juntament amb elements futurístics tals com les naus espacials, els robots, els viatges interestelars o altres tecnologies.

A continuació podeu veure alguns exemples de posters de pel·lícules de ciència ficció.

This slideshow requires JavaScript.

.


Published by

Toni Ramírez Duran

.

Advertisements