.

EXA 01B. HORROR MOVIES POSTERS.

.

Horror is a film genre seeking to elicit a negative emotional reaction from viewers by playing on the audience’s primal fears. They often feature scenes that startle the viewer, and the macabre and the supernatural are frequent themes. Thus they may overlap with the fantasy, supernatural, and thriller genres.

Horror films often deal with the viewer’s nightmares, hidden fears, revulsions and terror of the unknown. Plots within the horror genre often involve the intrusion of an evil force, event, or personage, commonly of supernatural origin, into the everyday world. Prevalent elements include ghosts, aliens, vampires, monsters, zombies, cannibals, and serial killers.

Bellow you can look at to some examples of horror films posters.

.

EXA 01B. POSTERS DE PEL·LÍCULES DE TERROR.

.

El Terror és un gènere del cinema que cerca provocar una reacció emocional negativa en els espectadors despertant en ells les seves pors més primàries. Sovint empren escenes que sobresalten a l’espectador, fent ús de temes macabres i sobrenaturals. AIxò fa que sovint es solapin amb els gèneres de fantasia, sobrenatural i suspense.

Les pel·lícules de Terror sovint tractan dels malsons dels espectadors, de les seves pors ocultes, i del terror a allò desconegut. Els arguments d’aquest gènere de terror tracten de l’aparició d’una força d’origen sobrenatural o diabòlic dins del món ordinari. Els elements predominants inclouen fantasmes, aliens, vampirs, monstres, zombis, caníbals, assassins en sèrie, etc.

A continuació podeu veure alguns exemples de posters de pel·lícules de terror.

This slideshow requires JavaScript.

.


Published by

Toni Ramírez Duran

.

Advertisements