THE ARRIVAL OF A TRAIN AT LA CIOTAT.

.

L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat (translated from French into English as The Arrival of a Train at La Ciotat Station) is an 1895 French short black-and-white silent documentary film directed and produced by Auguste and Louis Lumière. Contrary to myth, it was not shown at the Lumières’ first public film screening on 28 December 1895 in Paris, France: the programme of ten films shown that day makes no mention of it. Its first public showing took place in January 1896.

This 50-second silent film shows the entry of a train pulled by a steam locomotive into a train station in the French coastal town of La Ciotat. Like most of the early Lumière films, L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat consists of a single, unedited view illustrating an aspect of everyday life. There is no apparent intentional camera movement, and the film consists of one continuous real-time shot.
Production

This 50-second movie was filmed in La Ciotat, Bouches-du-Rhône, France. It was filmed by means of the Cinématographe, an all-in-one camera, which also serves as a film projector and developer. As with all early Lumière movies, this film was made in a 35 mm format with an aspect ratio of 1.33:1.

Contemporary reaction.

The film is associated with an urban legend well known in the world of cinema. The story goes that when the film was first shown, the audience was so overwhelmed by the moving image of a life-sized train coming directly at them that people screamed and ran to the back of the room. Hellmuth Karasek in the German magazine Der Spiegel wrote that the film “had a particularly lasting impact; yes, it caused fear, terror, even panic.” However, some have doubted the veracity of this incident such as film scholar and historian Martin Loiperdinger in his essay, “Lumiere’s Arrival of the Train: Cinema’s Founding Myth“. Whether or not it actually happened, the film undoubtedly astonished people in the audience who were unaccustomed to the amazingly realistic illusions created by moving pictures.

The Lumière brothers clearly knew that the effect would be dramatic if they placed the camera on the platform very close to the arriving train. Another significant aspect of the film is that it illustrates the use of the long shot to establish the setting of the film, followed by a medium shot, and close-up. (As the camera is static for the entire film, the effect of these various “shots” is affected by the movement of the subject alone.) The train arrives from a distant point and bears down on the viewer, finally crossing the lower edge of the screen.

.

L’ARRIBADA DEL TREN A LA CIOTAT.

.

L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat (traduït del francès a l’anglès com The Arrival of a Train at La Ciotat Station) és un curtmetratge documental en blanc i negre i mut de 1895 dirigit i produït per Auguste i Louis Lumière. Contrari al mite, aquest no fou mostrat en la primera projecció pública dels germans Lumière el 28 de desembre de 1895 a Paris, França: el programa de deu pel·lícules mostrades aquell dia no en fa cap menció. La seva primera projecció pública tendré lloc en gener de 1896.

Aquesta pel·lícula muda de 50 segons de durada mostra l’arribada del tren estirat per una locomotora a vapor dins de l’estació de la ciutat costera francesa de La Ciotat. Com la majoria de les primeres pel·lícules dels germans Lumière, L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat consisteix en una senzilla, i no editada vista il·lustrativa d’un aspecte de la vida quotidina. No hi ha aparentment moviment intencionat de la càmara, i la pel·lçiula consiteix en un pla continu en temps real.
Production

Aquesta pel·lícula de 50 segons fou filmada a La Ciotat, Bouches-du-Rhône, França. fent ús del Cinématographe, una càmara to-en-un, que també servia com a projector i revelador de pel·lícula. Com en totes les primeres pel·lícules dels Lumière, aquesta fou realitzada en format de 35 mm  amb una ràtio de 1.33:1.

Reacció de l’Època.

Aquesta peça s’associa amb una llegenda urbana molt coneguda en el món del cinema. La història diu que en la primera projecció pública de la pel·lícula, els espectadors es van espantar amb la imatge en moviment d’un tren a tamany natural movent-se cap a ells, provocant que la gent cridàs i corregués cap al darrera dins l’habitació.

Hellmuth Karasek a la revista alemanya Der Spiegel va escriure que la pel·lícula “va tenir un impacte particularment durader; sí, causà por, terrro, fins i tot pànic.” Malgrat això, alguns dubten de la vericitat d’aquest incident com l’historiador i estudiós del cinema Martin Loiperdinger en el seu assaig, “Lumiere’s Arrival of the Train: Cinema’s Founding Myth“. Tan si va passar com si no, la pel·lícula indubtablement sorprenguè al públic qui no estava acostumat a les il·lussions soprenentment realistes de les imatges en moviment.

Els germans Lumière brothers clarament coneixien l’efecte dramàtic que aconseguirien col·locant la càmara en una plataforma molt propera a l’arribada del ttren. Un altre aspecte molt significant de la pel·lícula és que aquesta il·lustra l’ús del pla llarg per a establir la ubicació de la pel·lícula, seguit d’un pla mig, i un curt. (Com que la càmara es troba estàtica durant tota la pel·lícula, l’efecte d’aquest diferents  “plans” es veu afectat únicament pel moviment del subjecte.) El tren arriva des d’un punt distant, es fot a sobre de l’espectador, finalment creuant l’eix inferior de la pantalla.

.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

.

Advertisements