ACT 6 – Creating Music Mixes.

.

In audio recording, audio mixing is the process by which multiple recorded sounds are combined into one or more channels, most commonly 2-channel stereo. In the process, the source signals’ level, frequency content, dynamics, and panoramic position are manipulated and effects such as reverb may be added. This practical, aesthetic, or otherwise creative treatment is done in order to produce a mix that is more appealing to listeners.

Bellow you can listen to some music mixes created by IES Manacor students.

.

ACT 7 – Creant Mescles Musicals.

.

En l’enregistrament d’àudio, la mescla musical és el procés pel qual múltiples sons enregistrats són combinats en un o més canals, normalment 2 canals (estèreo). En aquest procés, el nivell de senyal dels sons, les seves freqüències, tesitures i posicions panoràmiques són modificats i certs efectes com la reverberació (eco) poden ser afegits. Aquest tractament pràctic, estètic i creatiu es realitza amb l’objectiu de produir una mescla més atractiva pels oients.

.
A continuació podeu veure algunes mescles musicals creades pels alumnes de l’IES Manacor.
.


.

Music Mixes / Mescles Musicals.

.

.

.

.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

.

Advertisements