MAT 01 – The History of Radio.

.

Early uses of the radio were maritime, for sending telegraphic messages using Morse code between ships and land. One of the most memorable uses of marine telegraphy was during the sinking of the RMS Titanic in 1912, including communications between operators on the sinking ship and nearby vessels, and communications to shore stations listing the survivors.

Today, radio takes many forms, including wireless networks and mobile communications of all types, as well as radio broadcasting. Before the advent of television, commercial radio broadcasts included not only news and music, but dramas, comedies, variety shows, and many other forms of entertainment. The era from the late 1920s to the mid-1950s is commonly called radio’s “Golden Age“.

Take a look at the illustrated time-line below.

.

MAT 01 – La Història de la Ràdio.

.

Els primers usos de la ràdio foren per a comunicacions marítimes, per a l’enviament de missatges telegràfics usant codi Morse entre vaixells i terra. Un dels més memorables usos de la telegrafia marítima fou durant l’enfonsament del Titanic el 1912.

Avui dia, la ràdio agafa diferents formes, incloent xarxes sense fils  i communicacions mòbils de tots els tipus, per a la multidifussió de la ràdio. Avans de l’invenció de la televisió, les comunicacions radiofòniques oferien des de notícies i música, fins a anuncis publicitaris, drames, comèdies, varietats d’espectacles i altres formes d’entreteniment. L’època que va dels anys 20 a la meitat dels 50 s’anomena l’ “Edat D’Or” de la ràdio.

Pega una ullada a la línia de temps il·lustrada a continuació.

.


.

History & Evolution Timeline of Radio.

.


.

Published by :

Pilar Caldentey Gomila.

.