ACT 1. VOCABULARY ABOUT CONSUMERISM.

.

Consumerism is a social and economic order that encourages the purchase of goods and services in ever-greater amounts. The term is often associated with criticisms of consumption.

Consumerism Illustration.

Sometimes, the term “consumerism” is also used to refer to the consumerists movement, consumer protection or consumer activism, which seeks to protect and inform consumers by requiring such practices as honest packaging and advertising, product guarantees, and improved safety standards.

Below you will find some vocabulary related to the topic.

.

ACT 1. VOCABULARI SOBRE EL CONSUMISME.

.

El consumisme es un moviment social i econòmic que promou l’adquisició de bens i serveis en grans quantitats. El terme sovint s’associa amb les crítiques de consum.

De vegades el terme consumisme també s’utilitza per referir-se al moviment consumista, protecció del consumidor, o activisme consumista, que cerquen protegir i informar als consumidors exigint publicitat honesta, garanties en els productes, i la millora dels estàndards de seguretat.

A continuació trobareu una mica de vocabulari relacionat amb el tema.

.

ENGLISH CATALAN SPANISH ITALIAN
 Discount  Descompte  Descuento Discount
Goes out of business  Fer fallida  Cese de negocio Fuori mercato
Sweatshop  Fàbrica esclavista Fábrica esclavista Fabbrica per lo sfruttamento
Free trial  Prova/Mostra gratuita  Prueba/Muestra gratuita Prova libera
Refund Reeborsament
Devolució
Reembolso
Devolución
Rimborso
Free of charge  Gratuït  Gratis Gratis
Receipt  Rebut  Recibo Ricevuta
Carry Tenir (en estoc) /Vendre  Tener (en stock) /Vender Giacenza
Price conscious Conscient del preu Consciente del precio Attente al prezzo!
Bargain Ganga
Oferta
Ganga
Oferta
Affare
Afford Permetre’s Permitirse Fornire
Splurge Malgastar (diners) Malgastar (dinero) Spesa pazza
Outlet Botiga d’Oportunitats Tienda de Oportunidades Outlet
Price tag Etiqueta del preu Etiqueta del precio Cartellino
Overpriced Excessivament car Excesivamente caro Troppo caro
On sale En venda En venta In vendita
Merchandise Mercaderia Mercancia Merce

Published by

Pilar Caldentey Gomila

.