ACT 12 – Comparing Ads.

.

.
Analysis / Comparison

.

1) Describe the differences between the ads.

The first one, is old and uses confidence as a resource of merchandise. The second one, is modern and uses humor as a resource for selling.

.

2) Describe the similarities of the ads.

Both of them are for shaving foam.

.

3) What writing they use? Which one give us more information?

Old Ad: Adjectives about the product.

Recent Ad: Information about the product.

The first one is subjective, the second is objective.

.

4) What are the adverts selling?.

Old Ad: Shaving foam.

Recent Ad: Shaving foam.

.

5) Who are they targered? Have both adverts the same target?

Old Ad: Men.

Recent Ad: Men.

They have the same target.

.

6) What are the messages of the adverts? Are they different or equal?

Old Ad: Use this and you’ll be handsome.

Recent Ad: Use this and your face we’ll be like a baby.

They’re similar.

.

7) What kind of artworks (drawings, pictures, writing, …) do the adverts use?

Old Ad: A drawing.

Recent Ad: A modified photo.

.

8) What colors do the adverts use?

Old Ad: Green, white and red, like the flag of Italy, because this product is from Italy.

Recent Ad: Blue, trying to evocate “clean” or “polute”

.

9) What feelings do the adverts evoke?

Old Ad: Courage.

Recent Ad: Happiness.

.

10) Are the adverts effective? Give them a mark.

Old Ad: 6

Recent Ad: 8

.

.


.

ACT 12 – Comparant Anuncis Publicitaris.

.

:

.
Anàlisi / Comparació

.

1) Descriu les diferències entre els anuncis.

El primer anunci, que és antic, utilitza la confiança per vendre. El segon, és modern i utilitza l’humor per tenir èxit.

.

2) Descriu les semblances entre els anuncis.

Els dos es troben destinats a homes, i anuncien espuma d’afeitar.

.

3) Quin text utilitzen els anuncis? Quin d’ells ens  proporciona més informació?

Anunci Vell: Adjectius subjectius sobre el producte.

Anunci Actual: Informació objectiva del producte.

El segon, ja que és objectiu.

.

4) Què ens venen els anuncis?

Anunci Vell: Espuma d’afeitar.

Anunci Actual: Espuma d’afeitar.

.

5) A qui van dirigits? Tenen els mateix public destinatari?

Anunci Vell: Homes.

Anunci Actual: Homes.

.

6) Quin és el missatge dels anuncis? Són diferents o el mateix?

Anunci Vell: Utilitza aquesta espuma d’afeitar i serás atractiu.

Anunci Actual: Utilitza aquesta espuma d’afeitar i la teva cara serà com la d’un nadó.

Els dos utilitzen una similitut per obtenir vendes.

.

7) Quin tipus d’arts gràfiques (dibuixos, fotografies, text,  infografia, etc) dutilitzen els anuncis?

Anunci Vell: Dibuix.

Anunci Actual: Fotografía modificada.

.

8) Quins colors utilitzen els anuncis?

Anunci Vell: Vermell, blanc i verd, com la bandera d’Itàlia, ja que és un producte italià.

Anunci Actual: Blau, per representar sensació de net

.

9) Quins sentiments o sensacions ens evoquen els anuncis?

Anunci Vell: Seguretat, confiança.

Anunci Actual: Felicitat (Humor)

.

10) Són els anuncis efectius? Puntua-los.

Anunci Vell: 6

Anunci Actual: 8

.

.


Published by

Jaume Martí Sapena

.