ACT 11 – Analyzing Ads.

..
Analysis

1) How are the images represented in the commercial : drawings, photos, photo? Describe them.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2) How are the elements distributed in the image?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3) Type of images : realistic, unrealistic.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

4) Is there any text written in the advert? Write it.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5) Is it used to give information? What kind of information : contact, price, advantatges, qualities of the product or others?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

6) What is the slogan? Does it works?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

7) What is the brand logo?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

8) Could the advert be understood without the text? Why?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

9) What kind of visual impact is produced by the advert? Are you going to remember it in the future??

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

10) What is the message of the advert?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

11) What colors does the advert use?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

12) What feelings does the advert evoke?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

13) What is the target of the advert?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

14) Is it a print , TV, web advert or both? Why?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.


ACT 11 – Analitzant Anuncis Publicitaris.

.
.
.

Anàlisi

.

1) Quin tipus d’imatges s’usen en l’anunci: dibuixos, fotografies, fotomontatges… ? Descriu-los.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2) Com es troben els elements distrtibuïts en la imatge de l’anunci?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3) Tipus d’imatges : realístiques, abstractes, fantasioses.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

4) Hi ha algun tipus de text en l’anunci? Escriu-lo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5) S’utilitza per a donar informació? Quin tipus d’informació: contacte, preu, avantatges, qualitats del producte o altres?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

6) Quin és l’eslògan? Funciona?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

7) Quin és el logo de la marca?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

8) Podria ser entès l’anunci sense text? Per què?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

9) Quin tipus d’impacte visual produeix l’anunci? El recordaràs en el futur?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

10) Quin és el missatge de l’anunci?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

11) Quin(s) color(s) utilitza majoritàriament l’anunci?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

12) Quins sentiments o sensacions t’evoca l’anunci?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

13) Quin és el públic destinatari de l’anunci?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

14) Es tracta d’un anunci imprès, de televisió, per a la web o de varis tipus? Per què?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.


.


Published by

Aina Estrany Galmés

.

Advertisements