ACT 11 – Analyzing Ads.

.
Analysis

1) How are the images represented in the commercial : drawings, photos, photo? Describe them.

The ad is represented with a photo of the stomach of a man that holds a predictor.

2) How are the elements distributed in the image?

When we look to the add first, we see the stomach and then the predictor, the photo was taken from the point of view of the man, we can see that the image is balanced.

3) Type of images : realistic, unrealistic.

The image is realistic, but the meaning of the picture is unrealistic, because a man can’t be pregnant.

4) Is there any text written in the advert? Write it.

Yes, at the bottom there is a sentence “stop lying to yourself” and a logo of a gym.

5) Is it used to give information? What kind of information : contact, price, advantatges, qualities of the product or others?

The ad says that if you don’t do sport and lay all the day you will become fat, it gives us information about the brand showing us the logo.

6) What is the slogan? Does it works?

The slogan is Stop lying to yourself and it works to understand better the ad.

7) What is the brand logo?

The logo is at the bottom of the add, it is the logo of a body trainer.

8) Could the advert be understood without the text? Why?

No, because this photo could be for annunciate other things, the text and the logo gives the complete meaning to the ad.

9) What kind of visual impact is produced by the advert? Are you going to remember it in the future??

I will remember the big and hairy stomach of the man holding the predictor.

10) What is the message of the advert?

The message is that sport is necessary to be healthy.

11) What colors does the advert use?

It uses blue for the bathroom and white for the sink and the predictor.
12) What feelings does the advert evoke?

It evokes sadness of the man that doesn’t know why he is so fat, and it evokes hopes that if the man goes to do sport he will become fit.

13) What is the target of the advert?

The target is all the people that wants to become fit.
14) Is it a print , TV, web advert or both? Why?

t could be a print or a web advert, because it is an static image.


ACT 11 – Analitzant Anuncis Publicitaris.

.

.
Anàlisi

.

1) Quin tipus d’imatges s’usen en l’anunci: dibuixos, fotografies, fotomontatges… ? Descriu-los.

L’anunci està representat amb una fotografia de la panxa d’un home sostenint una prova d’embaràs.

2) Com es troben els elements distrtibuïts en la imatge de l’anunci?

Quan miram l’anunci, primer, ens fixam amb la panxa i la prova d’embaràs, la imatge va ser feta des del punt de vista de l’home, la imatge és simètrica.

3) Tipus d’imatges : realístiques, abstractes, fantasioses.

La imatge és realista però el significat es subrealista perque un home no pot estar embarassat.

4) Hi ha algun tipus de text en l’anunci? Escriu-lo.

Sí, a baix de la himatge hi ha una frase que diu: atura’t de geure i un logo del gimnàs.

5) S’utilitza per a donar informació? Quin tipus d’informació: contacte, preu, avantatges, qualitats del producte o altres?

L’anunci diu que si no fas esport engreixaras i ens dona la informació a partir del logo, l’eslògan i la imatge.

6) Quin és l’eslògan? Funciona?

Atura’t de geure, funciona per entendre millor l’anunci.

7) Quin és el logo de la marca?

El logo està situat a baix de la imatge, es un logo d’una empresa d’entrenadors.

8) Podria ser entès l’anunci sense text? Per què?

No, perque la imatge podria servir per anunciar altres coses, el logo i l’eslògan donen un significat complet a l’anunci.

9) Quin tipus d’impacte visual produeix l’anunci? El recordaràs en el futur?

Recordaré la gran panxa peluda de l’home sostenint la prova d’embaràs.

10) Quin és el missatge de l’anunci?

És necessari fer esport per estar en forma.

11) Quin(s) color(s) utilitza majoritàriament l’anunci?

Utilitza el blau per les parets del bany i el blanc per la pica i el predictor.

12) Quins sentiments o sensacions t’evoca l’anunci?

Evoca tristesa per part de l’home que no sap perquè està gras, pero ens dóna un missatge d’esperança, si feim esport, estarem en forma.

13) Quin és el públic destinatari de l’anunci?

Va dirigit a tota la gent que es vol posar en forma.

14) Es tracta d’un anunci imprès, de televisió, per a la web o de varis tipus? Per què?

Aquest anunci podria ser un anunci imprès o d’una web, perque és una imatge estàtica.


.


Published by

Toni Ferragut Canaves

.

Advertisements