ACT 11 – Analyzing Ads.


..
Analysis

1) How are the images represented in the commercial : drawings, photos, photo? Describe them.

It’s a comic-like drawing that shows a man eating the chocolate godfather’s hand.

2) How are the elements distributed in the image?

There is, at the right top of the drawing, the ad’s slogan and the link to the company’s website; the rest of the ad’s surface is the drawing.

3) Type of images : realistic, unrealistic.

Realistic.

4) Is there any text written in the advert? Write it.

Any shape you wish it was. The state of art chocolate for your restaurant, shop, or brand.

5) Is it used to give information? What kind of information : contact, price, advantatges, qualities of the product or others?

Yes, contact and service information.

6) What is the slogan? Does it works?

In any shape you wish it was.

7) What is the brand logo?

It’s a man in a suit riding a Penny-Farthing.

8) Could the advert be understood without the text? Why?

No, because they look like zombies or seems like they are cannibals.

9) What kind of visual impact is produced by the advert? Are you going to remember it in the future??

It’s amazing, and hard to understand, at the beginning. Yes’, I’ll remember it for years, I think.

10) What is the message of the advert?

That this chocolate company can do very realistic chocolate statues.

11) What colors does the advert use?

Dark colors, mainly black and red.

12) What feelings does the advert evoke?

Obscurity, sadness.

13) What is the target of the advert?

The high level restaurants, or brands or companies which want to do an original publicity campagin.

14) Is it a print , TV, web advert or both? Why?

It’s a web advert, because it has a hyperlink.


ACT 11 – Analitzant Anuncis Publicitaris.

.


..
Anàlisi

.

1) Quin tipus d’imatges s’usen en l’anunci: dibuixos, fotografies, fotomontatges… ? Descriu-los.

Es un dibuix de còmic en el que es veu a un home menjant-se la mà d'”el Padrino” de xocolata.

2) Com es troben els elements distrtibuïts en la imatge de l’anunci?

A la part superior esquerra de l’anunci hi ha l’eslògan de la companyia i el link a la pàgina web de la marca; la resta de l’anunci és el dibuix.

3) Tipus d’imatges : realístiques, abstractes, fantasioses.

Realístiques.

4) Hi ha algun tipus de text en l’anunci? Escriu-lo.

“De qualsevol forma que desitjassis que fós. L’art en estat de xocolata per al teu restaurant, la teva tenda, o la teva marca”.

5) S’utilitza per a donar informació? Quin tipus d’informació: contacte, preu, avantatges, qualitats del producte o altres?

Si, dóna l’informació de contacte a la pàgina web.

6) Quin és l’eslògan? Funciona?

“De qualsevol forma que dessitjassis que fós”.

7) Quin és el logo de la marca?

Un home vestit d’etiqueta i conduïnt una “Penny-Farthing”.

8) Podria ser entès l’anunci sense text? Per què?

No, perque a l’imatge pareix que són zombies o caníbals.

9) Quin tipus d’impacte visual produeix l’anunci? El recordaràs en el futur?

Es impactant, impresionant, i difícil d’entendre, al principi. Si, crec que el recordaré durant uns anys, almenys.

10) Quin és el missatge de l’anunci?

Que aquesta esmpresa de xocolates pot fer estatues de xocolata molt realistes.

11) Quin(s) color(s) utilitza majoritàriament l’anunci?

Colors obscurs, sobretot vermell i negre.

12) Quins sentiments o sensacions t’evoca l’anunci?

Tristesa, obscuritat.

13) Quin és el públic destinatari de l’anunci?

restaurants d’alt nivell, o empreses i tendes que cerquin fer una campanya publicitària original.

14) Es tracta d’un anunci imprès, de televisió, per a la web o de varis tipus? Per què?

És un anunci web, perque té un link a una pàgina web.


.


Published by

Miquel Àngel Valero Frau

.

Advertisements