ACT 11 – Analyzing Ads.


.
Analysis

1) How are the images represented in the commercial : drawings, photos, photo? Describe them.

A photo of a panties of a girl.

2) How are the elements distributed in the image?

First the image at the top, then, at the bottom, some description.

3) Type of images : realistic, unrealistic.

Realistic.

4) Is there any text written in the advert? Write it.

All parents should have to go through this. Children’s of Alabama

5) Is it used to give information? What kind of information : contact, price, advantatges, qualities of the product or others?

Yes. Qualities.

6) What is the slogan? Does it works?

All the parents should have to go through this. Yes.

7) What is the brand logo?

A picture of kids and the motto: Children’s of Alabama.

8) Could the advert be understood without the text? Why?

No, because the text is the message.

9) What kind of visual impact is produced by the advert? Are you going to remember it in the future??

Visual impact colors. Yes.

10) What is the message of the advert?

Children must grow safe.

11) What colors does the advert use?

Pink, white, black, red and gray

12) What feelings does the advert evoke?

Sadness.

13) What is the target of the advert?

Parents.

14) Is it a print , TV, web advert or both? Why?

A print, because there’s no video or web references.


ACT 11 – Analitzant Anuncis Publicitaris.

.


.
Anàlisi

.

1) Quin tipus d’imatges s’usen en l’anunci: dibuixos, fotografies, fotomontatges… ? Descriu-los.

Una fotografia de les calçes d’una jove.

2) Com es troben els elements distrtibuïts en la imatge de l’anunci?

La imatge a dalt de tot, i abaix el text esencial.

3) Tipus d’imatges : realístiques, abstractes, fantasioses.

Realística.

4) Hi ha algun tipus de text en l’anunci? Escriu-lo.

Tots els pares haurien de passar per això. Nins d’Alabama

5) S’utilitza per a donar informació? Quin tipus d’informació: contacte, preu, avantatges, qualitats del producte o altres?

DOna informació de les qualitats.

6) Quin és l’eslògan? Funciona?

Els nins d’Alabama. Si.

7) Quin és el logo de la marca?

Tots els paren haurien de passar per això.

8) Podria ser entès l’anunci sense text? Per què?

No, ja que perdria el sentit.

9) Quin tipus d’impacte visual produeix l’anunci? El recordaràs en el futur?

Impacte visual de colors. Si.

10) Quin és el missatge de l’anunci?

Els nins han de creixer segurs.

11) Quin(s) color(s) utilitza majoritàriament l’anunci?

Gris, vermell, rosa, blanc i negre.

12) Quins sentiments o sensacions t’evoca l’anunci?

Tristesa.

13) Quin és el públic destinatari de l’anunci?

Els pares.

14) Es tracta d’un anunci imprès, de televisió, per a la web o de varis tipus? Per què?

Un imprés. No és un vídeo ni presenta referències a internet.


.


Published by

Jaume Martí Sapena

.