ACT 11 – Analyzing Ads.


.

Analysis

1) How are the images represented in the commercial : drawings, photos, photo? Describe them.

-The image represents a captive  in the United State’s flag.

2) How are the elements distributed in the image?

-The image shows a man in captivity, the United States flag is upside down and the red lines of the United States flag are used as cage bars.

3) Type of images : realistic, unrealistic.

-The image is unrealistic.

4) Is there any text written in the advert? Write it.

-yes: ‘Ten years without justice , close Guantanamo!’

5) Is it used to give information? What kind of information : contact, price, advantatges, qualities of the product or others?

-informations and criticism.

6) What is the slogan? Does it works?

-Ten years without justice , close Guantanamo!,

Yes it works.

7) What is the brand logo?

-Amnesty International.

8) Could the advert be understood without the text? Why?

-Yes because , you can see a prisoner with the United States flag.

9) What kind of visual impact is produced by the advert? Are you going to remember it in the future??

-The image shows a poor and captive man in unfair conditions.

10) What is the message of the advert?

-The message of the advert says that you have to fight to close Guantanamo.

11) What colors does the advert use?

-The adevert uses these colors : white background , the bars are red , a blue square with white stars , and it has got some yellow shapes .

12) What feelings does the advert evoke?

-The advert provokes a feeling of sadness because it shows the hard conditions of Guantanamo.

13) What is the target of the advert?

-The target of the advert is, motivate people to protest for the closing of
Guantanamo.

14) Is it a print , TV, web advert or both? Why?

-I believe that this advert is a print , because I think that the advert is pasted on billboards.


ACT 11 – Analitzant Anuncis Publicitaris.

.


.

Anàlisi

.

1) Quin tipus d’imatges s’usen en l’anunci: dibuixos, fotografies, fotomontatges… ? Descriu-los.

-La imatge representa un presoner dintre la bandera del Estats Units.

2) Com es troben els elements distrtibuïts en la imatge de l’anunci?

-La imatge mostra un home presoner , la bandera dels Estatats units girada cap abaix , i les barres vermelles de la bandera dels Estats Units serveixen de barrerons.

3) Tipus d’imatges : realístiques, abstractes, fantasioses.

-Tipus d’imatge abstracte.

4) Hi ha algun tipus de text en l’anunci? Escriu-lo.

– Si , Deu anys sense justícia , tanquem Guantanamo!

5) S’utilitza per a donar informació? Quin tipus d’informació: contacte, preu, avantatges, qualitats del producte o altres?

-S’utilitza per donar informació i fer alguna crítica.

6) Quin és l’eslògan? Funciona?

-Deu anys sensejustícia , tanquem Guantanamo!, si funciona.

7) Quin és el logo de la marca?

-Amnesty international.

8) Podria ser entès l’anunci sense text? Per què?

-Si perquè ,podeu veure el presoner amb la bandera dels Estats Units.

9) Quin tipus d’impacte visual produeix l’anunci? El recordaràs en el futur?

-La imatge mostra un pobre presoner , amb condicions injustes.

10) Quin és el missatge de l’anunci?

-El misstage del anunci diu que lluitem per el tancament de Guantanamo.

11) Quin(s) color(s) utilitza majoritàriament l’anunci?

-L’anunci emprea aquets colors: el blanc com a fons , les barres són vermelles , un quadrat blau amb estrelles blanques, i té algunes formes grogues.

12) Quins sentiments o sensacions t’evoca l’anunci?

-L’anunci et fa sentir tris perquè mostra les fortes condicions de Guantanamo.

13) Quin és el públic destinatari de l’anunci?

-L’objectiu d’aquest anunci és , motivar a la gent perquè protesti pel tancament de Guantanamo.

14) Es tracta d’un anunci imprès, de televisió, per a la web o de varis tipus? Per què?

-Jo crec que aquest anunci està fet per ser imprimit.


.


Published by

Joan Anguita Bover

.

Advertisements