ACT 11 – Analyzing Ads.

.


..
Analysis

1) How are the images represented in the commercial : drawings, photos, photo? Describe them.

There’s a drawing in wich we can see two boxers, one wich is scratching himself and the other one who is going to hit him.

2) How are the elements distributed in the image?

We have got the web site at the bottom on the left side of the image and at the bottom on the right  side we have the text ( Use your mind, not your hands) and the product image with the name of the product.

3) Type of images : realistic, unrealistic.

it’s an unrealistic image.

4) Is there any text written in the advert? Write it.

yes, theres is one text that says ” USE YOUR MIND NOT YOUR HANDS” and “THE ITCH RELIEF SPECIALIST”.

5) Is it used to give information? What kind of information : contact, price, advantages, qualities of the product or others?

Not so much, just a little information about how to contact (web page) and the slogan.

6) What is the slogan? Does it works?

“USE YOUR MIND NOT YOUR HANDS” yes it works because if you had this problem you would remember that you don’t have to use the hands and use the product.

7) What is the brand logo?

You can only see the brand logo in the picture of the product.

8) Could the advert be understood without the text? Why?

not so much, because there can be many options of thinking what the advert is  about. (sports, for example)

9) What kind of visual impact is produced by the advert? Are you going to remember it in the future??

it’s funny and the fact that a boxer is putting the hands in the pants is eye-catching , so you’d probably remember it.

10) What is the message of the advert?

That you have to use the product if you don’t want to have this problem or that the product is reliable.

11) What colors does the advert use?

green and red mainly and some yellow for the product image.

12) What feelings does the advert evoke?

the feeling that the advert evokes to me is a feeling of pleasure or trust.

13) What is the target of the advert?

The people who suffer this problem.

14) Is it a print , TV, web advert or both? Why?

It can be a print or a web advert.


ACT 11 – Analitzant Anuncis Publicitaris.

.


..
Anàlisi

.

1) Quin tipus d’imatges s’usen en l’anunci: dibuixos, fotografies, fotomontatges… ? Descriu-los.

Hi ha un dibuix a on podem veure dos boxeadors, un que es grata a si mateix les seves parts intimes, i l’altre que l’hi esta apunt de golpejar la cara.

2) Com es troben els elements distrtibuïts en la imatge de l’anunci?

A la part de abaix a la esquerra tenim la adreça web del prodcute i a la part d’abaix a la dreta tenim el text (USE YOUR MIND NOT YOUR HANDS)  i la imatge del producte amb el nom del mateix.

3) Tipus d’imatges : realístiques, abstractes, fantasioses.

És una imatge abstracta.

4) Hi ha algun tipus de text en l’anunci? Escriu-lo.

Si, hi ha un text que diu “USE YOUR MIND, NOT OYUR HANDS” i un altre que diu “THE ITCH RELIEF SPECIALIST”

5) S’utilitza per a donar informació? Quin tipus d’informació: contacte, preu, avantatges, qualitats del producte o altres?

No molta, nomes informació sobre com contactar amb els fabricants del producte o sobre el producte mateix (adreça web) i l’eslògan.

6) Quin és l’eslògan? Funciona?

“USE YOUR MIND, NOT YOUR HANDS”. Si, funciona ja que si tenguesis aquest problema ten recordaries de que no t’has de gratar sino que has de pensar que pot usar el producte.

7) Quin és el logo de la marca?

Només pots veure el logo a la imatge del producte

8) Podria ser entès l’anunci sense text? Per què?

No gaire ja que hi ha varies opcions de sobre que va l’anunci, com per exemple podria ser un anunci de esports.

9) Quin tipus d’impacte visual produeix l’anunci? El recordaràs en el futur?

És gracios, i el fet de que el boxeador es fica les mans als calçons fa que t’hi fixis més, i probablement recordis aquella imatge graciosa.

10) Quin és el missatge de l’anunci?

Que has d’usar el producte si tens aquell problema, o que el producte es de fiar.

11) Quin(s) color(s) utilitza majoritàriament l’anunci?

Vermell i verd principalment, i una mica de groc per a la imatge del producet..

12) Quins sentiments o sensacions t’evoca l’anunci?

Un sentiment de plaer o de confiança en el producte.

13) Quin és el públic destinatari de l’anunci?

Tota la gent que pugui tenir aquest problema.

14) Es tracta d’un anunci imprès, de televisió, per a la web o de varis tipus? Per què?

Podria ser un anunci imprès o per a la web.


.


Published by

Joan Sureda Cantos

.

Advertisements