ACT 10 – Creating Slogans for Ads.

.

A slogan is an advertising tag-line or phrase that advertisers create to visually expresses the importance and benefits of their product. Every day we see millions of messages and catchphrase everywhere from print media to online advertisements. True, there are some slogans that we know by heart but a millions of them have come and gone that we hardly ever noticed.

What is it about an advertising slogan that catapults it into fame? Aside from having outstanding brand recall, they have a positive “x” factor that makes us look twice, think thrice and delight the imagination of their target markets and characterize their products in original ways.

Guidelines To Create Great Slogan

 1. Identification. A good slogan must stay consistent with the brand name either obviously stated or strongly implied. It’s better to include the name of your business to it.
 2. Memorable. Some of the best taglines or slogans are still being used today, even though they were launched several years ago.
 3. Beneficial. Reveal your purpose and benefits of the product by conveying the message in consumer language. Turn bad into good. Suggest the risk of not using the product. Create a positive feeling for the consumers.
 4. Differentiation. In an overcrowded market, companies on the same industry need to set themselves apart thru their creative and original tagline or slogan.
 5. Keep it simple. Use proven words and short keywords. One word is usually not enough.

.

ACT 10 – Creant Eslògans per a Anuncis.

.

Un eslògan és un frase o lema que els publicitaris dissenyen per a expressar visualment la importància i els beneficis del seu producte o marca. A diari som bombargejats per milions de missatges i frases cridaneres procedents de mitjans impressos o anuncis a la web. Cert que hi ha eslògans que recordam de memòria però d’altres milions són gairebé ignorats.

Què fa que un eslògan publicitari es catapulti a la fama? A part de fer-nos atendre a la cridada de la marca, els bons eslògans tenen un factor X que fa que els mirem vàries vegades, pensem en ells i els associem a situacions imaginàries, esteroptipem els públic destinatari o caracteritzem els productes de formes originals.

.

Guia per a Crear Grans Eslògans.

 1. Identificació. Un bon eslògan ha de ser consistent amb el nom de la marca. L’ha de suggerir, associar o senzillament incloure.
 2. Recordable. Alguns dels millors eslògans són usats encara avui en dia encara que foren llançats fa molts d’anys.
 3. Beneficiós. Ha de revelar el propòsit i beneficis del producte a través d’un missatge que arribi al consumidor. Així podrem fer tornar allò dolent en bó, suggerir els riscos de no usar el producte o crear sentiments positius per als consumidors.
 4. Diferenciació. En un mercat saturat i sobre-explotat, companyies del mateix sector necessiten diferenciar-se de la resta mitjançant un eslògan creatiu i original.
 5. Senzillesa. Usar poques paraules; encara que només una paraula no és suficient normalment.

.


.

Creative Slògans for ads.

Bellow you can see some slogans that have been created by IES Manacor students for real ads from magazines.

.

Eslògans Creatius per a anuncis.

A continuació podem veure varis eslògans dissenyats pels alumnes de l’IES Manacor per a anuncis reals de revistes.

.

.
Proposed Slogans / Eslògans Proposats:
 • It tastes fire. / Sap a foc.
 • Really Spicy. / Vertaderament picant.

Original Slogan / Eslògan Original:

Ad without slogan. / Sense eslògan.

.


.

Proposed Slogans / Eslògans Proposats:

 • Anywhere without Coca-Cola / Enlloc sense Coca-Cola.
 • There’s no summer without Coca-Cola / No hi ha estiu sense Coca-Cola.

Original Slogan / Eslògan Original:

Summer as it should be. / L’estiu com hauria de ser.

.


.

Proposed Slogans / Eslògans Proposats:

 • Fresh as Lemon / Fresc com la Llimona.
 • Become fresh and lighter / Torna’t refrescant i lleuger.
 • Forget about your thirst / Oblida’t de la sed.

Original Slogan / Eslògan Original:

Coca-Cola Light Lemon. / Coca-Cola Llimona suau.

.


.

Proposed Slogans / Eslògans Proposats:

 • Clothing for travellers. / Roba per a viatgers.
 • Get this clothes and you’ll have the world in your hands / Vesteix així i tendràs el món en les teves mans.
 • Ready to travel? / Llest per a viatjar?

Original Slogan / Eslògan Original:

Basic Traveller. /  Viatger Bàsic.

.


.

Proposed Slogans / Eslògans Proposats:

 • Say goodbye to cold winter. / Diu adéu al fred hivern.
 • Summer non stop / L’estiu no atura.

Original Slogan / Eslògan Original:

The Goodbye Winter Sale. / Adéu a la Temporada d’Hivern.

.


.

Proposed Slogans / Eslògans Proposats:

 • Don’t allow your beard envy your hair. / No permetis que la teva barba envegi al teu cabell.
 • Don’t forget your beard. / No oblidis la teva barba.

Original Slogan / Eslògan Original:

Beard and Haircuts: 39€.

.


.

.Proposed Slogans / Eslògans Proposats:

 • Height is a style question. / L’alçada és una qüestió d’estil.
 • Steps to the Top / Passes cap al més alt.

Original Slogan / Eslògan Original:

Men over 180cm earn 10% more money. Go GET THEM! /
Els homes de més de 180cm guanyen un 10% més. A per ells!

.


.

.Proposed Slogans / Eslògans Proposats:

 • Clothing for all occasions. / Roba per a totes les ocassions.
 • What’s your face like today? / Quina cara tens avui?

Original Slogan / Eslògan Original:

Imagine the possibilities. / Imagina les possibilitats.

.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

.

Advertisements