EXA 02 – Examples of Ads in Green.

.

Green is the color of nature. It symbolizes growth, harmony, freshness, and fertility. Green has strong emotional correspondence with safety. Dark green is also commonly associated with money.

Green has great healing power. It is the most restful color for the human eye; it can improve vision. Green suggests stability and endurance. Sometimes green denotes lack of experience; for example, a ‘greenhorn’ is a novice. In heraldry, green indicates growth and hope. Green, as opposed to red, means safety; it is the color of free passage in road traffic.

Use green to indicate safety when advertising drugs and medical products. Green is directly related to nature, so you can use it to promote ‘green’ products. Dull, darker green is commonly associated with money, the financial world, banking, and Wall Street.

  • Dark green is associated with ambition, greed, and jealousy.
  • Yellow-green can indicate sickness, cowardice, discord, and jealousy.
  • Aqua is associated with emotional healing and protection.
  • Olive green is the traditional color of peace.

.

EXA 02 – Exemples d’Anuncis en Verd.

.

El verd és el color de la natura. Simbolitza el creixement, l’harmonia, la frescor i la fertilitat. El verd té una forta correspondència emocional amb la seguretat. També el verd fort s’associa sovint amb els diners.

EL verd té un gran poder curatiu. És el color més relaxant per a l’ull humà; de fet, pot millorar la visió. El verd suggereix estabilitat i durabilitat. A vegades el verd denota falta d’experiència; per exemple, algú que “està verd” és un inexpert. En heràldica, el verd indica creixement i esperança. El verd, color oposat al vermell, significa seguretat; és el color d’accés lliure o endavant dels semàfors.

S’empra el verd per a indicar seguretat en els anuncis de productes mèdics o medicaments. El verd es relaciona directament amb la natura, per això s’usa per a promocionar productes ‘verds’ o ecològics. Pel contrari, el verd fort s’associa sovint amb els diners, el món financer, els bancs i la borsa.

.

Ads in Green / Anuncis en Verd


This slideshow requires JavaScript.


.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran

.