ACT 16 – Imaginary Interview to a VIP.

.

Who is Pilar Caldentey ?

Pilar Caldentey Gomila is an English teacher at IES Manacor high school. She is teaching English Language to secondary school students as well as students who are taking pre-university studies. Besides, she is also taking part in the European Sections programme teaching Comunication through the CLIL approach to students in the first, second and third year of secondary education.


.

Interview

1)Why did you decide to do the Comenius project about The Media?

Because when I wrote the project for the first time my students were taking the subject “Processos de Comunicació en Anglès II” which is all about the media, that is to say, the press, the radio and television. I think it is a great topic to talk about current issues and it covers a wide range of interesting topics such as society, news, culture and so on. Moreover we can work on that topics from different areas, a more technical approach through the computer science subject and a linguistic approach from the English language subject.

2)Which teachers support you in the project?

The computer teacher Toni Ramírez is in charge of the technical part of the project and I am more involved in the linguüistic part.

3)How many years have you been working on the project?

I wrote the project for the first time in 2008 and that year we got the approval, however our Italian partners weren’t accepted so we couldn’t go ahead. The project was finally accepted last year, in 2010.

4)Was it difficult to get the project approval? Why?

Well, getting the financial support is not easy, there is a lot of competitivity and the OAPEE, the organism in charge, is very strict with the project evaluation, you are competing with projects from all countries in Europe! In 2010 only two Bilateral Comenius projects have been selected in the Balearic Islands!


5)Which criteria have you followed to select the students who are taking part in the project?

The students who are taking part in the project are those who have been taking the subjects of “Processos de Comunicació en Anglès” in the four years of ESO and those who are taking ICT in English this year. All these subjects are integrated into the European Sections Programme.

6)Do you know the Italian people who are working on the project?

Of course, we met them last year during a preparatory visit in Italy. During this visit we could work on the project together and that was really useful to agree on the objectives of the project and become familiar with the people and the high-school in Italy.

7)Which are the benefits of the project for the students? And for the teachers?

I think everybody will benefit a lot from the experience. This is a great oportunity to work with students from another country in Europe using the English language as a means of communication. Therefore the learning experience will not only be in terms of contents but of language, as well as intercultural and life experience. The trip to Italy will also give our students the possibility of gaining a closer insight into another Mediterranean culture.

8)Are you happy with the project?

Yes, I think that we are doing a great work, both students and teachers are enjoying the process of carrying out the activities and the collaboration of the Italian partners.


ACT 16 – Entrevista a la coordinadora del projecte Comenius.

.

Qui és Pilar Caldentey ?

Pilar Caldentey Gomila és una profesora d’anglès de l’IES Manacor. Ella és la professora d’estudiants d’ESO i una de les tutores de Batxillerat. A més, forma part del programa de les Seccions Europees  ensenyant processos de comunicació a través de la metodologia CLIL a estudiants de primer, segon i tercer d’ESO.


.

Entrevista

1)Perquè decidires fer el projecte comenius sobre els mitjans de comunicació?

Perquè el primer cop que vaig escriure el programa els meus estudiants feien l’assignatura de “Processos de Comunicació en Anglès II” que tractava sobre els mitjans de comunicació, és a dir, premsa, ràdio i televisió. Crec que és un bon tema per parlar sobre l’actualitat i que cobreix una àmplia gamma de temes interessants, com la societat, la cultura notícies…D’altra banda, podem donar, a temes de les diferents àrees, un enfocament més tècnic a través del tema de la informàtica i un enfocament lingüístic de l’assignatura d’idioma Anglès

2)Quins professors col·laboren juntament amb tu en el proecte?

El professor d’informàtica Toni Ramírez és l’encarregat de la part tècnica del projecte i jo estic més involucrada en la part lingüística.

3)quan d’anys has estat treballant en el projecte?

Vaig escriure el projecte per primer cop al 2008 i aquell mateix any ens aprovaren el projecte, però els nostres socis italians no foren acceptats, per tant, no vàrem poder continuar. El projecte va ser acceptat finalment l’any 2010.

4)VA SER DIFÍCIL ACONSEGUIR L’APROVACIÓ DEL PROJECTE? PER QUÈ?

Doncs bé, aconseguir el suport financer no és fàcil, hi ha molta competència i la OAPEE, l’organisme en el càrrec, és molt estricte amb l’avaluació del projecte, competeixes amb projectes de tots els països d’Europa! Al 2010 només dos projectes Comenius bilaterals han estat seleccionats a les Illes Balears.

5)QUIN CRITERI HAS SEGUIT PER SELECCIONAR ELS ALUMNES QUE PARTICIPEN AL PROJECTE?

Els estudiants que participen al projecte són aquels que han fet l’assignatura de “Processos de Comunicació en Anglès” en els quatre anys d’ESO i aquells que fan TIC en Anglès aquest any. Totes aquestes assignatures estan integrades en el programa de seccions europees.

6)CONEIXEU LA GENT ITALIANA QUE TREBALLA EN EL PROJECTE?

És clar, ens vàrem conéixer l’any passat durant una visita preparatòria a Itàlia. Durant la visita poguerem treballar junts en el projecte, cosa que fou molt útil per acordar els objectius del projecte i famliaritzar-nos amb la gent i l’institut a Itàlia.

7)Quins són els beneficis del projecte pels estudiants? i pels professors?

Crec que tothom sortirà molt beneficiat de l’experiència. Aquesta és una bona oportunitat per treballar amb els alumnes d’un altre país a Europa usant l’Anglès per comunicar-mos. Per tant l’experiència d’aprenentatge no només serà en termes de continguts, sinó també  de la llengua, així com l’experiència intercultural i la vida. El viatge a Itàlia també li donarà als nostres estudiants la possibilitat d’obtenir una visió més propera a una altra cultura mediterrània.

8)ESTEIS CONTENTS AMB EL PROJECTE?

Sí, crec que estem fent un gran treball, tant alumnes com professors estan gaudint el procés de realització de les activitats i la col · laboració dels socis italians.


.


Published by:

Marc Servera Caldentey

.